Phật Học Phổ Thông

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Thành Hội Phật Giáo HCM Ấn Hành PL 2541-1997

Lời Nói Ðầu

QUYỂN THỨ NHẤT

Khóa Thứ Nhất - Nhân Thừa Phật Giáo

01- Ðạo Phật
02- Lược Sử Ðức Phật Thích Ca (Từ Giáng Sinh Ðến Thành Ðạo)
03- Lược Sử Ðức Phật Thích Ca (Từ Thành Ðạo Ðến Niết Bàn)
04- Quy Y Tam Bảo
05- Ngũ Giới
06- Sám Hối
07- Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật
08- Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật
09- Ăn Chay
10- Bát Quan Trai Giới

Khóa Thứ Hai - Thiên Thừa Phật Giáo

01- Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia
02- Vu Lan Bồn
03- Vô Thường
04- Thiểu Dục Và Tri Túc
05- Nhân Quả
06- Luân Hồi
07- Thập Thiện Nghiệp
08- Tứ Nhiếp Pháp
09- Lục Hòa
10- Tịnh Ðộ
11- Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà Và 48 Ðại Nguyện

Khóa Thứ Ba - Thinh Văn Thừa Phật Giáo

01- Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Ðế
02- Khổ Ðế
03- Tập Ðế
04- Tập Ðế (Tiếp Theo)
05- Diệt Ðế
06- Diệt Ðế (Tiếp Theo)
07- Ðạo Ðế (Tứ Niệm Xứ)
08- Ðạo Ðế (Tứ Chánh Cần) A
08- Ðạo Ðế (Tứ Như ý Túc) B
09- Ðạo Ðế (Ngũ Căn Ngũ Lực) A
09- Ðạo Ðế (Thất Bồ Ðề Phần) B
10- Ðạo Ðế (Bát Chánh Ðạo)

Khóa Thứ Tư - Duyên Giác Và Bồ Tát Thừa Phật Giáo

Lời Chỉ Dẫn Tổng Quát
01- Quán Sổ Tức
02- Quán Bất Tịnh
03- Quán Từ Bi
04- Quán Nhân Duyên
05- Quán Giới Phân Biệt
06- Bố Thí Ba La Mật A
06- Trì Giới Ba La Mật B
07- Tinh Tấn Ba La Mật A
07- Nhẫn Nhục Ba La Mật B
08- Thiền Ðịnh Ba La Mật A
08- Trí Huệ Ba La Mật B
09- Tứ Vô Lượng Tâm
10- Ngũ Minh

QUYỂN THỨ NHÌ

Khóa Thứ Năm - Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo, 10 Tông Phái Và Vũ Trụ Nhơn Sanh

01- Lịch Sử Phật Giáo Ấn Ðộ
02- Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa
03- Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
04- Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (Tiếp Theo)
05- Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Trên Thế Giới Và Việt Nam Cận Ðại
06- Mười Tông Phái Ở Trung Hoa: Luật Tông, Tịnh Ðộ Tông, Thiền Tông
07- Mười Tông Phái Ở Trung Hoa (Tiếp Theo): Pháp-Tướng Tông, Mật Tông, Thiên-Thai Tông
08- Mười Tông Phái Ở Trung Hoa (Tiếp Theo ): Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Câu-Xá Tông, Thành Thật Tông
09- Vũ- Trụ-Quan Phật Giáo
10- Nhân-Sinh Quan Phật Giáo

Khóa Thứ Sáu

Triết Lý Ðạo Phật Hay Là Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm
Bài Thứ 01: PHẦN DUYÊN KHỞI
Bài Thứ 02: BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VỀ TÂM
Bài Thứ 03: A-Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành, Lần Thứ Hai
Bài Thứ 04: A-Nan Cầu Phật Chỉ Cái "Ðiên Ðảo"
Bài Thứ 05: A-Nan Nghi: Nếu "Cái Thấy" Là Mình, Thì Tâm Này Là Ai?
Bài Thứ 06: A-Nan Không Hiểu Hỏi Phật
Bài Thứ 07: Hư Không Từ Chơn Tâm Biến Hiện

Khóa Thứ Bẩy

Triết Lý Ðạo Phật Hay Là Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm
Tiếp Theo *
Bài Thứ 08: Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng
Bài Thứ 09: Phật Dạy Chân Tâm Phi Tất Cả Tướng
Bài Thứ 10: A-Nan Thuật Lại Chỗ Mình Ðã Ngộ
Bài Thứ 11: Ngài A-Nan Hỏi Phật: Trói Cột Ở Chỗ Nào Và Làm Sao Mở Ðược
Bài Thứ 12: Ngài A-Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông
Bài Thứ 13: Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông
Bài Thứ 14: Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm
Bài Thứ 15: 10 Món Ma Về Thọ Ấm, 10 Món Ma Về Tưởng Ấm
Bài Thứ 16: 10 Món Ma Về Hành Ấm, 10 Món Ma Về Thức Ấm

Khóa Thứ Tám - Kinh Viên Giác**

Thay Lời Tựa:
Thay Lời Dịch Giả:
Bài Thứ 01: Chương Văn Thù
Bài Thứ 02: Chương Phổ Hiền
Bài Thứ 03: Chương Phổ Nhãn
Bài Thứ 04: Chương Kim Cang Tạng
Bài Thứ 05: Chương Di Lặc Bồ Tát
Bài Thứ 06: Chương Thanh Tịnh Huệ
Bài Thứ 07: Chương Oai Ðức Tự Tại
Bài Thứ 08: Chương Biện Âm
Bài Thứ 09: Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng
Bài Thứ 10: Chương Phổ Giác
Bài Thứ 11: Chương Viên Giác

QUYỂN THỨ BA

Khóa Thứ Chín - Duy Thức Học & Nhơn Minh Luận

Lời Nói Ðầu
Tập Nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TrĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CŨ TỤNG
Bài Thứ 01: Luận Đại Thừa Trăm Pháp
Bài Thứ 02: Luận Đại Thừa Trăm Pháp
Bài Thứ 03: I. Tâm Vương
Bài Thứ 04: Ý Thức
Bài Thứ 05: Mạt Na Thức
Bài Thứ 06: A Lại Da Thức
Bài Thứ 07: II. Tâm Sở
Bài Thứ 08: Tuỳ Phiền Não
Bài Thứ 09: Bất Ðịnh Tâm Sở - III. Sắc Pháp
Bài Thứ 10: IV. Tâm Bất Tương Ưng Hành Pháp - V. Vô Vi Pháp
Tập Nhì: LUẬN A ĐÀ NA THỨC
Luận A-Ðà-Na Thức
Tập Ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GiẢI:
Lời Của Dịch Giả
Lời Tựa
Bài Thứ 01: Duy Thức Tam Thập Tụng Dị Giải
Bài Thứ 02: Nt
Bài Thứ 03: Nt
Bài Thứ 04: Nt
Bài Thứ 05: Nt
Bài Thứ 06: Giải Thích Các Ðiều Nghi
Bài Thứ 07: Nt
Duy Thức Tam Thập Tụng: Chánh Văn
NHƠN MINH LUẬN
Bài Học Thuộc Lòng
Nhơn Minh Luận Cương Yếu
A. Tôn
B. Nhơn
C. Dụ

Khóa Thứ 10 Và 11 - Luận Ðại Thừa Khởi Tín

01- Nhơn Duyên
02- Tâm Chơn Như (Chơn Tâm)
03- Tâm Sanh Diệt (Thức A Lại Da)
04- Nói Về Nghĩa "Giác"
05- Nói Về Nghĩa "Bất Giác"
06- Nói Về Nghĩa "Bất Giác" Ý Tương Tục Và Ý Thức
07- Nói Về Nghĩa "Bất Giác" Tâm Nhiễm Ô
08- Nói Về Nghĩa "Bất Giác" Bốn Món Huân Tập
09- Nói Về Nghĩa "Bất Giác" Bốn Món Huân Tập (Tiếp Theo)
10- Nói Về Nghĩa "Bất Giác" Chơn Như Và Vô Minh, Thỉ Và Chung
11- Nói Về Nghĩa "Bất Giác" Ba Ðại Nghĩa Của Tâm
12- Ðối Trị Các Chấp Sai Lầm-Chấp Ngã Và Chấp Pháp
13- Ba Món Phát Tâm
14- Ba Món Phát Tâm (Tiếp Theo V Hết)
15- Tín Tâm, Tu Hành-Bốn Món Tín Tâm Và Năm Môn Tu Hành
16- Tín Tâm, Tu Hành-Các Thứ Ma Chướng Và Mười Ðiều Lợi Ích Tu Thiền

Khóa Thứ 12 - Kinh Kim Cang

Lời Tựa
Bài Thứ Nhứt: Đề Mục Kinh
Tên Tác Giả
A. Phần Tự
Bài Thứ 02: B. Phần Chánh Tôn
Bài Thứ 03: Phần Chánh Tôn (Tiếp Theo)
Bài Thứ 04: Nt
Bài Thứ 05: Nt
Bài Thứ 06: Nt
Bài Thứ 07: Nt
Bài Thứ 08: Nt
Bài Thứ 09: Nt
Bài Thứ 11: Nt
C. Phần Lưu Thông
BÁT NHÃ TÂM KINH
Kinh Bát Nhã Toát Yếu
Bát Nhã Tâm Kinh
Kinh Đại Bát Nhã Toát yếu
Phần Duyên Khởi
Phần Chánh Tôn
Phụ Lục: Một "Sự Nghiệp" Của Ðời Tôi

LỜI NÓI ÐẦU

Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Ðạo Phật. Dân chúng thường nói "Ðạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...". Kể về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Việt Nam thật là đông đảo; nhưng xét về phần phẩm, thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. Tình trạng phẩm ít, lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên-nhân phức tạp:

- Có người theo đạo Phật vì truyền-thống của ông cha (ông cha theo Ðạo Phật, nên con cháu cũng theo).

- Có người theo đạo Phật vì cảm-tình đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái Ðạo đã chia sẽ những phút vui buồn, thịnh suy của đất nước.

- Có người theo đạo Phật, vì mong cầu được tai qua nạn khỏi, hay cầu của, cầu con v.v...

Ngày nay, vẫn biết có một số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của Ðạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số, nếu đem so với cái khối tín đồ hiểu Ðạo một cách nông cạn, hay sai lạc nói trên.

Vì không hiểu một cách thấu đáo Ðạo Phật, nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới, thì họ ùa hòa tin theo, như cây thiếu rễ cái, gió thổi phía nào thì ngã rạp theo phía ấy, thật đáng buồn thương.

Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được, nếu chúng ta có một chương trình dạy Phật Pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, mà kinh sách bằng chữ ngoại quốc; *cả chi triết lý cao sâu của Ðạo Phật cẫn còn nằm nguyên trong 3 tạng chữ Tàu, thử hỏi có mấy ai đọc được? Như thế thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của Ðạo Phật và lòng tin làm sao vững chắc được?

Nóng lòng vì tình *cảm ấy, chúng tôi bạo dạn và cố gắng soạn ra chương trình "Phật Học Phổ Thông"này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quí báu của Ðạo, để cho lòng tin được chơn chánh và vững bền.

Chúng tôi tự biết mình đức bạc tài sơ, chưa đủ khả năng làm việc vĩ đại này. Nhưng nếu do dự và nhún nhường mãi, rồi suất đời cũng chẳnh làm được gì. Chi bằng cứ cố gắng hy sinh đắp trước con đường đất, để cho các bực có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và tráng nhựa.

Chương trình "Phật Học Phổ Thông"có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật pháp từ thấp đến cao, lấy Ngũ Thừa Phật Giáo làm nền tảng.

Từ khóa thứ nhứt đến khóa thứ tư, chúng tôi đã soạn hết Ngũ Thừa Phật Giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi các khóa sau, chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây thêm bề cao của tòa nhà Phật Giáo. Từ khóa thứ V đến khóa thứ XII, tín đồ sẽ tuần tự học về Ðại cương kinh Lăng nghiêm, Viên giác, Duy thức Luận và Kim Cang, Tâm Kinh*.

Chương trình này, chúng tôi đã soạn từ năm 1953 đến nay và đã xuất bản thành tập, từ tập Phật Học Phổ Thông thứ nhứt cho đến tập Phật Học Phổ Thông thứ 12.

Công việc trên đây là cả một gánh nặng, mà đường lại dài, chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị đại đức Tăng Già cho đến các hàng Cư Sĩ, kẻ công người của tiếp sức với chúng tôi (hoặc giúp sáng kiến, tài liệu hay tài chánh), cùng nhau xây dựng cho hoàn bộ một chương trình Hoằng Pháp ở nước nhà, hầu bổ cứu những khuyết điểm và dẹp bỏ những tình tệ trong Ðạo Phật từ trước đến nay.

Chúng tôi chấm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì Ðạo của quý vị độc giả xa gần.

Thích Thiện Hoa

Top page Next page